Semestry

Strony Semestry Tytuł Semestry Zawartość

KRIGLER

Copyright © Krigler 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Wysyłki i dostawy realizowane są tylko w dni powszednie. Po otrzymaniu zamówienia należy poczekać 3-5 dni roboczych. Zamówienia wysyłane są w czwartki.

Nie możemy wysyłać do PO. PUDEŁKA, dziękuję za zrozumienie.

Dostawa na terenie USA:

 • Fedex na wszelkie zamówienia. Wszystkie zamówienia są wysyłane z numerem przesyłki i automatycznie dodajemy opcję bezpośredniego podpisu. Jeśli chcesz otrzymać przesyłkę bez podpisu, pamiętaj o podaniu tego w komentarzu podczas składania zamówienia.
 • Dostępny jest również Fedex Express (Prosimy o kontakt info@krigler.com) - Dodatkowa opłata.

Dostawa do reszty świata:

 • Fedex.
UMOWA WARUNKI KORZYSTANIA

Niniejsze Warunki użytkowania („Umowa”) stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, czy to osobiście, czy w imieniu podmiotu („użytkownik” lub „Ty”), a firmą Krigler i jej spółkami stowarzyszonymi (łącznie „Firma” lub „ my” lub „nas” lub „nasz”), dotyczące dostępu i korzystania zhttp://www.krigler.com stronie internetowej, jak również wszelkie inne formy medialne lub kanały medialne z nimi związane lub z nimi powiązane (łącznie „Witryna”). Witryna umożliwia użytkownikom kupowanie perfum i powiązanych produktów oraz dostęp do różnych powiązanych informacji („Usługi firmy”). Usługi firmy są hostowane w Stanach Zjednoczonych.

Wszyscy użytkownicy, którzy są nieletni w jurysdykcji, w której zamieszkują (zazwyczaj poniżej 18 roku życia) nie mogą rejestrować się w Witrynie ani korzystać z Usług Witryny.

UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE I ZGADZA SIĘ ZWIĄZAĆ NINIEJSZĄ UMOWĄ, POTWIERDZAJĄC TAKĄ AKCEPTACJĘ PODCZAS PROCESU REJESTRACJI (JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE), A TAKŻE POPRZEZ KONTYNUOWANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB NA MODYFIKACJE, KTÓRE FIRMA MOŻE WPROWADZIĆ DO NINIEJSZEJ UMOWY W PRZYSZŁOŚCI, NIE UŻYWAJ ANI NIE UZYSKAJ DOSTĘPU DO USŁUG FIRMY LUB WITRYNY.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Odnośnie Twojej rejestracji

Korzystając z Usług Spółki, oświadczasz i gwarantujesz, że:

a. wszystkie przesłane informacje rejestracyjne są zgodne z prawdą i dokładne;
  b. zachowasz dokładność takich informacji;
   C. zachowasz swoje hasło w tajemnicy i będziesz odpowiedzialny za każde użycie swojego hasła i konta;
   D. nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; oraz
   mi. korzystanie z Usług Spółki nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.

   Zgadzasz się również na: (a) podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie zgodnie z formularzem rejestracyjnym Witryny oraz (b) utrzymywanie i niezwłoczne aktualizowanie danych rejestracyjnych, aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Firma ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Firma ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić podania i wszystkie obecne lub przyszłe korzystanie z Witryny (lub jakiejkolwiek jej części).

   OPROGRAMOWANIE

   Usługi Spółki mogą obejmować oprogramowanie do użytku w połączeniu z Usługami Spółki. Jeśli takiemu oprogramowaniu towarzyszy umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”), warunki umowy EULA będą regulować korzystanie z oprogramowania. Jeśli takiemu oprogramowaniu nie towarzyszy umowa EULA, Firma udziela użytkownikowi niewyłącznej, odwołalnej, osobistej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z takiego oprogramowania wyłącznie w związku z Usługami firmy i zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

   ZGŁOSZENIA

   Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wszelkie pytania, komentarze, sugestie, pomysły, opinie lub inne informacje dotyczące Witryny lub Usług Spółki („Zgłoszenia”) dostarczone przez Ciebie Spółce są jawne, a Spółka (jak również każda osoba wyznaczona przez Spółkę) ma prawo do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Zgłoszeń w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub rekompensaty dla Ciebie.

   CZYNNOŚCI ZABRONIONE

   Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego Firma udostępnia ją. Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego użytkowników i nie może być wykorzystywana w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie zatwierdzone lub zatwierdzone przez Firmę. Zabroniona działalność obejmuje między innymi:

   • a. systematyczne pobieranie danych lub innych treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody Spółki;
   • b. dokonywanie jakiegokolwiek nieuprawnionego korzystania z Usług Spółki, w tym zbieranie nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail;
   • C. angażowanie się w nieautoryzowane ramkowanie lub umieszczanie linków do Witryny;
   • D. wykorzystywanie jakichkolwiek informacji uzyskanych z Witryny w celu kontaktowania się, reklamowania, pozyskiwania lub sprzedaży dowolnemu użytkownikowi bez jego uprzedniej wyraźnej zgody;
   • mi. angażowanie się w zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów w celu dodawania znajomych lub wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub korzystanie z jakiejkolwiek eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych;
   • F. ingerowanie, zakłócanie lub stwarzanie nadmiernego obciążenia w Serwisie lub sieciach lub usługach połączonych z Serwisem;
   • g. próby podszywania się pod innego użytkownika lub osobę;
   • h. używanie nazwy użytkownika innego użytkownika;
   • i. korzystanie z Usługi Firmy w ramach wszelkich starań mających na celu konkurowanie z Firmą lub świadczenie usług jako biuro usług;
   • j. odszyfrowywanie, dekompilowanie, dezasemblowanie lub inżynierię wsteczną dowolnego oprogramowania zawierającego lub w jakikolwiek sposób tworzącego część Witryny;
   • k. próby ominięcia jakichkolwiek środków Witryny mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek części Witryny;
   • l. nękanie, irytowanie, zastraszanie lub grożenie pracownikom lub agentom Firmy zaangażowanym w świadczenie Ci jakiejkolwiek części Usług Firmy;
   • m. usuwanie informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek Treści Spółki; i
   • rzecz. korzystanie z Witryny w sposób niezgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
   PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   Zawartość Witryny („Treści firmy”) oraz zawarte w niej znaki towarowe, znaki usługowe i logo („Znaki”) są własnością Spółki lub są przez nią licencjonowane i podlegają prawom autorskim i innym prawom własności intelektualnej na mocy prawa Stanów Zjednoczonych i innych krajów oraz konwencji międzynarodowych. Treść firmy obejmuje, bez ograniczeń, cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafikę. Wszystkie grafiki, logo, projekty, nagłówki stron, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług firmy są zarejestrowanymi znakami towarowymi, znakami towarowymi prawa zwyczajowego lub szatą graficzną firmy w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Znaki towarowe i stroje firmowe nie mogą być używane, w tym jako część znaków towarowych i/lub jako część nazw domen, w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą w jakikolwiek sposób, który może wprowadzać w błąd i nie można ich kopiować, naśladować ani używać , w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Treści firmy w Witrynie są udostępniane użytkownikowi „TAK JAK JEST” wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego i nie mogą być wykorzystywane, kopiowane, reprodukowane, rozpowszechniane, transmitowane, transmitowane, wyświetlane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiednich właścicieli. Systematyczne pobieranie danych lub innych treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione. Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny i Treści Spółki oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści Spółki, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp wyłącznie dla swojego użytek osobisty / niekomercyjny. Firma zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi wi do Witryny oraz Treści i Znaków Firmy. Jeśli pobierzesz lub wydrukujesz kopię Treści Spółki do użytku osobistego, musisz zachować wszystkie zawarte w nich informacje o prawach autorskich i innych prawach własności. Zgadzasz się nie obchodzić, nie wyłączać ani w żaden inny sposób nie ingerować w funkcje związane z bezpieczeństwem Witryny lub funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści Firmy lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny lub zawartych w niej Treści Firmy.

   WITRYNY I TREŚCI OSÓB TRZECICH

   Witryna zawiera (lub może zostać przesłana przez Witrynę lub Usługę Spółki) łącza do innych witryn internetowych („Witryny internetowe osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę , dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy należące do lub pochodzące od osób trzecich („Treści Osób Trzecich”). Takie Witryny Osób Trzecich i Treści Osób Trzecich nie są przez nas badane, monitorowane ani sprawdzane pod kątem ich dokładności, stosowności lub kompletności, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny Osób Trzecich, do których uzyskano dostęp za pośrednictwem Witryny lub jakiekolwiek Treści Osób Trzecich zamieszczone, dostępne za pośrednictwem lub zainstalowane z Witryny, w tym treść, dokładność, obraźliwość, opinie, rzetelność, praktyki ochrony prywatności lub inne zasady lub zawarte w Witrynach Osób Trzecich lub Treściach Osób Trzecich. Włączenie, połączenie lub zezwolenie na użytkowanie lub instalację jakiejkolwiek Witryny internetowej strony trzeciej lub jakiejkolwiek Treści strony trzeciej nie oznacza ich zgody lub poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn internetowych osób trzecich lub użyć lub zainstalować Treści osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że nasze warunki i zasady już nie obowiązują. Należy zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, dotyczącymi dowolnej witryny internetowej, do której przechodzisz z Witryny lub związanej z wszelkimi aplikacjami, z których korzystasz lub instalujesz z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem Witryn internetowych osób trzecich będą dokonywane za pośrednictwem innych witryn internetowych i innych firm, a Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które dotyczą wyłącznie użytkownika i odpowiedniej strony trzeciej.

   ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

   Firma zastrzega sobie prawo, ale nie ma obowiązku:

   • a. monitorować Witrynę pod kątem naruszeń niniejszej Umowy;
   • b. podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według wyłącznego uznania Firmy narusza niniejszą Umowę, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania;
   • c. według wyłącznego uznania Firmy i bez ograniczeń, zawiadomienie lub zobowiązanie do usunięcia z Witryny lub w inny sposób zablokowania wszystkich plików i treści, które są nadmierne lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla systemów Firmy; i
   • d. w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę praw i własności Firmy i innych osób oraz w celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny.
   PRYWATNOŚĆ

   Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Zapoznaj się z Polityką prywatności firmy. Korzystając z Witryny lub Usług Spółki, wyrażasz zgodę na przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych. Korzystając z Witryny lub Usług Spółki, wyrażasz zgodę na warunki Polityki prywatności.

   OKRES I ROZWIĄZANIE

   Niniejsza Umowa pozostaje w pełnej mocy, gdy użytkownik korzysta z Witryny lub w inny sposób jest użytkownikiem lub członkiem Witryny, w zależności od przypadku. Możesz zakończyć korzystanie lub uczestnictwo w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zamykania kont użytkowników w ustawieniach konta.

   BEZ OGRANICZENIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY, SPÓŁKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODMOWY DOSTĘPU I KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG FIRMY Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN. ANI BEZ ŻADNYCH POWODÓW, W TYM BEZ OGRANICZEŃ NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB WSZELKIEGO OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI, A FIRMA MOŻE ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE INTERNETOWEJ I USŁUGACH FIRMY, D PROFIL ORAZ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAMIESZCZAŁEŚ W DOWOLNYM MOMENCIE, BEZ OSTRZEŻEŃ, NA WYŁĄCZNE UZNANIE FIRMY.

   W celu ochrony integralności Witryny i Usług Spółki, Spółka zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania, do zablokowania dostępu niektórych adresów IP do Usług Spółki w Witrynie.

   Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które, aby spełnić cele tych postanowień, muszą przetrwać rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy, będą uważane za obowiązujące tak długo, jak jest to konieczne do realizacji takich celów.< /span>

   ZMIANY

   Do umowy

   Firma może od czasu do czasu modyfikować niniejszą Umowę. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie zostaną odzwierciedlone w Witrynie, a zmiany będą wskazywane według daty. Zgadzasz się na przestrzeganie wszelkich zmian w niniejszej Umowie podczas korzystania z Usług Spółki po wejściu w życie takiej modyfikacji. Firma może również, według własnego uznania, powiadomić wszystkich użytkowników, z którymi przechowuje informacje e-mail o takich modyfikacjach, za pomocą wiadomości e-mail na ostatnio podany adres e-mail. Dlatego ważne jest, aby regularnie przeglądać niniejszą Umowę i aktualizować swoje dane kontaktowe w ustawieniach konta, aby być informowanym o zmianach. Modyfikacje niniejszej Umowy wchodzą w życie trzydzieści (30) dni po ich opublikowaniu (lub po innej metodzie powiadomienia stosowanej przez Firmę), ale nie będą obowiązywać z mocą wsteczną. Ponadto modyfikacje wprowadzone do niniejszej Umowy mające zastosowanie do rozstrzygania sporów nie mają zastosowania do sporów powstałych przed datą wejścia w życie modyfikacji.

   Do usług

   Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Usług Spółki (lub dowolnej ich części) w dowolnym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Zgadzasz się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług Firmy.

   SPORY

   Wszelkie pytania prawne, prawa i środki zaradcze dotyczące wszelkich działań, zdarzeń lub zdarzeń podjętych w związku z niniejszą Witryną lub Usługami Spółki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, z wyłączeniem takich kolizje przepisów prawa państwowego. Wszelkie działania prawne jakiegokolwiek rodzaju przez Spółkę lub przeciwko Spółce wynikające z lub związane w jakimkolwiek zakresie z niniejszą Witryną i Usługami Spółki mogą być podejmowane wyłącznie w odpowiednich sądach federalnych lub stanowych znajdujących się w lub w jurysdykcji hrabstwa Nowy Jork w stanie Nowy Jork; z zastrzeżeniem jednak prawa Spółki, według wyłącznego uznania Spółki, do wniesienia powództwa w celu uzyskania nakazu sądowego w celu wyegzekwowania niniejszej Umowy lub powstrzymania lub zapobieżenia naruszeniu praw własności lub innych praw osób trzecich (lub jakiejkolwiek podobnej przyczyny powództwa) w dowolnym właściwym sądzie w dowolnej jurysdykcji, w której istnieje jurysdykcja w odniesieniu do użytkownika. Niniejszym wyrażasz zgodę na (i zrzekasz się wszelkich kwestionowań lub sprzeciwów) osobistej jurysdykcji i miejsca w wyżej wymienionych sądach. Z niniejszej Umowy wyłączone jest stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Ponadto niniejsza Umowa nie obejmuje stosowania ustawy Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA). W żadnym wypadku żadne roszczenie, działanie lub postępowanie z Twojej strony związane w jakikolwiek sposób z Witryną i/lub Usługą Firmy (w tym Twoja wizyta lub korzystanie z Witryny i/lub Usługi Firmy) nie zostanie wszczęte więcej niż dwa (2) lata po powstaniu przyczyny powództwa.

   POPRAWKI

   Od czasu do czasu w Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów usług, cen, dostępności i różnych innych informacji. Firma zastrzega sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Firma zastrzega sobie prawo do odwołania dowolnej podanej oferty i poprawienia wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć (w tym po złożeniu zamówienia).

   ZASTRZEŻENIA

   Prowadząc Witrynę, Firma nie oświadcza ani nie sugeruje, że Firma popiera jakiekolwiek blogi lub inne treści stron trzecich dostępne w Witrynie lub do których prowadzą łącza, w tym między innymi treści hostowane na stronach internetowych osób trzecich, lub że Firma uważa blogi lub inne treści stron trzecich, aby były dokładne, przydatne lub nieszkodliwe.

   W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, SPÓŁKA, JEJ KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY I PRZEDSTAWICIELE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ I USŁUGAMI FIRMY ORAZ KORZYSTANIEM Z NICH, W TYM OGRANICZENIA, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. FIRMA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI OSÓB TRZECICH LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK WITRYN INTERNETOWYCH POŁĄCZONYCH Z TĄ WITRYNĄ I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (A) BŁĘDY, BŁĘDY LUB BŁĘDY (BŁĘDY) USZKODZENIA CIAŁA LUB USZKODZENIA MIENIA JAKIEGOKOLWIEK NATURY WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU DO NASZYCH USŁUG INTERNETOWYCH I KORZYSTANIA Z NIEJ, (C) WSZELKI NIEUPRAWNIONY DOSTĘP DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZYSTKIE INFORMACJE OSOBOWE I/LUB PRZECHOWYWANIE W TYM, (D) JAKIEKOLWIEK ZAKŁÓCENIA LUB ZAPRZESTANIE TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (E) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ PRZEZ OSOBĘ TRZECIE I/LUB (F ) JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW LUB POMINIĘĆ W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z TREŚCI PRZESŁANYCH, PRZESYŁANYCH LUB UDOSTĘPNIANYCH W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ. FIRMA NIE GWARANTUJE, NIE POTWIERDZA, ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANĄ LUB OFEROWANĄ PRZEZ OSOBY TRZECIE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ LUB WITRYNY INTERNETOWEJ LUB WYKORZYSTYWANEJ W BANERACH LUB INNYCH REKLAMACH. TAK JAK W PRZYPADKU ZAKUPU PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY WYKORZYSTAĆ NAJLEPSZY OSĄD I ĆWICZENIA, GDZIE WŁAŚCIWE.

   Firma zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej treści, oprogramowania i innych elementów używanych lub zawartych w Witrynie i wszelkich usługach Spółki oferowanych za pośrednictwem Witryny w dowolnym momencie bez powiadomienia.

   OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

   W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ANI JEJ DYREKTORZY, PRACOWNICY ANI PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, WTÓRNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB KARNE SZKODY, W TYM SZKODY UTRATEGO ZYSKU STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG FIRMY, NAWET JEŚLI FIRMA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY WOBEC UŻYTKOWNIKA Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA BĘDZIE W KAŻDYM CZASIE OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA RZECZ USŁUG SPÓŁKI 3 MIESIĄCE PRZED WYSTĄPIENIEM JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN DZIAŁAŃ.

   NIEKTÓRE PRAWA STANOWE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NIEKTÓRYCH SZKÓD. JEŚLI TE PRAWA MAJĄ ZASTOSOWANIE DO UŻYTKOWNIKA, NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE POWYŻSZE ZRZECZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA I MOŻESZ MIEĆ DODATKOWE PRAWA.

   JEŚLI JESTEŚ MIESZKAŃCEM KALIFORNII, ZRZEKASZ SIĘ SEKCJI 1542 KODEKSU CYWILNEGO KALIFORNII, KTÓRY MÓWI: „OGÓLNE ZWOLNIENIE NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ, KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIE LUB PODEJRZEWA, ŻE ISTNIEJĄ NA JEGO NA RZECZ WYKONANIE ZWOLNIENIA, KTÓRE, JEŚLI JEGO ZNANE, MUSI ISTOTNIE WPŁYWAĆ NA JEGO ROZLICZENIE Z DŁUŻNIKIEM."

   ODSZKODOWANIE

   Zgadzasz się bronić, zabezpieczać i chronić Firmę, jej spółki zależne i stowarzyszone oraz ich odpowiednich funkcjonariuszy, agentów, partnerów i pracowników przed wszelkimi stratami, szkodami, odpowiedzialnością, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnione honoraria i wydatki prawników, poniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu korzystania przez Ciebie z Usług Spółki z naruszeniem niniejszej Umowy i/lub wynikającego z naruszenia niniejszej Umowy i/lub jakiegokolwiek naruszenia Twoich oświadczeń i gwarancji przedstawione powyżej. Niezależnie od powyższego, Firma zastrzega sobie prawo, na Twój koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli w każdej sprawie, za którą jesteś zobowiązany zabezpieczyć Spółkę, a Ty zgadzasz się współpracować, na Twój koszt, w obronie Firmy przed takimi roszczeniami. Firma dołoży uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o każdym takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, które podlega temu odszkodowaniu, gdy tylko się o tym dowie.

   Loteria

   Od czasu do czasu Firma może przeprowadzać loterie, które uprawniają zwycięzców do nagród. Każda loteria ma swoje własne warunki, określone w oficjalnych zasadach tej loterii.

   UWAGI

   O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, wszelkie powiadomienia przekazane Spółce będą przesyłane pocztą elektroniczną na adres Ogólny Zapytania za pomocą naszego FORMULARZA KONTAKTOWEGO. Wszelkie powiadomienia przekazywane Użytkownikowi będą przesyłane na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji lub na inny adres wskazany przez każdą ze stron. Zawiadomienie uważa się za doręczone 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail, chyba że strona wysyłająca zostanie powiadomiona, że ​​adres e-mail jest nieważny. Możemy również zdecydować się na wysyłanie powiadomień za pomocą zwykłej poczty lub postów na forum dyskusyjnym.

   RÓŻNE

   Niniejsza Umowa stanowi całość umowy między użytkownikiem a Firmą dotyczącej korzystania z Usług Firmy. Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez Spółkę jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie będzie działać jako zrzeczenie się takiego prawa lub postanowienia. Tytuły sekcji w niniejszej Umowie służą wyłącznie wygodzie i nie mają skutków prawnych ani umownych. Niniejsza Umowa działa w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Niniejsza Umowa i Twoje konto nie mogą zostać przypisane przez Ciebie bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Firma może w dowolnym momencie przenieść część lub wszystkie swoje prawa i obowiązki na inne osoby. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechanie działania spowodowane jakąkolwiek przyczyną poza uzasadnioną kontrolą Spółki. Jeśli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszej Umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub jego część jest uważane za możliwe do oddzielenia od niniejszej Umowy i nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

   SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   W celu rozstrzygnięcia skargi dotyczącej Usług Spółki lub uzyskania dalszych informacji dotyczących korzystania z Usług Spółki, prosimy o kontakt z Firmą w sposób przedstawiony poniżej lub, jeśli jakakolwiek skarga z nami nie zostanie rozwiązana w sposób zadowalający, a Ty mieszkaniec Kalifornii, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Zażaleń Wydziału Usług Konsumenckich Departamentu Spraw Konsumenckich pisemnie pod adresem 400 „R” Street, Sacramento, Kalifornia 95814 lub telefonicznie pod numerem 1-916-445-1254.

   Krigler
   • 1 Zachodnia 58. Ulica
   • Nowy Jork, NY 10019

   E-mail: Ogólne pytania dotyczące naszego FORMULARZA KONTAKTOWEGO

   Krigler
   • Pod Lipą 77
   • Niemcy, 10117 Berlin

   E-mail: Ogólne pytania dotyczące naszego FORMULARZA KONTAKTOWEGO