เงื่อนไข

หน้า เงื่อนไข ชื่อ เงื่อนไข เนื้อหา

คริกเลอร์

ลิขสิทธิ์ © Krigler 2022 สงวนลิขสิทธิ์

การจัดส่งและการจัดส่งจะเกิดขึ้นในวันธรรมดาเท่านั้น โปรดรอ 3-5 วันทำการในการประมวลผลคำสั่งซื้อเมื่อได้รับแล้ว จัดส่งสินค้าทุกวันพฤหัสบดี

เราไม่สามารถจัดส่งไปยัง P.O. BOXES ขอขอบคุณที่เข้าใจ

จัดส่งในสหรัฐอเมริกา:

 • เฟดเอ็กซ์สำหรับการสั่งซื้อใดๆ คำสั่งซื้อทั้งหมดจัดส่งพร้อมหมายเลขติดตาม และเราเพิ่มตัวเลือกลายเซ็นโดยตรงโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการรับพัสดุที่ไม่มีลายเซ็น โปรดระบุในส่วนความคิดเห็นเมื่อทำการสั่งซื้อ
 • นอกจากนี้ยังมี Fedex Express (โปรดติดต่อเรา info@krigler.com) - ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

จัดส่งไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก:

 • เฟดเอ็กซ์
ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งานนี้ (“ข้อตกลง”) ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่ทำขึ้นระหว่างคุณ ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือในนามของนิติบุคคล (“ผู้ใช้” หรือ “คุณ”) และ Krigler และบริษัทในเครือ (โดยรวมแล้ว , “บริษัท” หรือ “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งาน http://www.krigler.com เว็บไซต์ ตลอดจนรูปแบบสื่อหรือช่องทางสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อน้ำหอมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ (“บริการของบริษัท”) บริการของบริษัทโฮสต์ในสหรัฐอเมริกา

ผู้ใช้ทุกคนที่เป็นผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่พวกเขาอาศัยอยู่ (โดยทั่วไปแล้วมีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนสำหรับเว็บไซต์หรือใช้บริการเว็บไซต์

คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้โดยยอมรับการยอมรับดังกล่าวในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน (หากมี) และยังใช้เว็บไซต์ต่อไป หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หรือการปรับเปลี่ยนที่บริษัทอาจทำกับข้อตกลงนี้ในอนาคต อย่าใช้หรือเข้าถึงหรือใช้งานหรือเข้าถึงบริการของบริษัทหรือเว็บไซต์

ตัวแทนผู้ใช้

เกี่ยวกับการลงทะเบียนของคุณ

โดยการใช้บริการของบริษัท คุณรับรองและรับประกันว่า:

ก. ข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณส่งเป็นความจริงและถูกต้อง
  ข. คุณจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว;
   c. คุณจะเก็บรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ และจะรับผิดชอบการใช้รหัสผ่านและบัญชีของคุณทั้งหมด
   d. คุณไม่ใช่ผู้เยาว์ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ และ
   e. การใช้บริการของบริษัทของคุณไม่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้

   คุณยังตกลงที่จะ: (a) ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณตามที่แจ้งในแบบฟอร์มการลงทะเบียนของเว็บไซต์ และ (b) รักษาและปรับปรุงโดยทันที ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อให้เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและครบถ้วน หากคุณให้ข้อมูลใดๆ ที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ หรือบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณและปฏิเสธใดๆ และ การใช้เว็บไซต์ในปัจจุบันหรือในอนาคตทั้งหมด (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์)

   ซอฟต์แวร์

   บริการของบริษัทอาจรวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับใช้ร่วมกับบริการของบริษัท หากซอฟต์แวร์ดังกล่าวมาพร้อมกับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ("EULA") ข้อกำหนดของ EULA จะควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณ หากซอฟต์แวร์ดังกล่าวไม่ได้มาพร้อมกับ EULA บริษัทจะมอบสิทธิ์การใช้งานที่ไม่เฉพาะเจาะจง เพิกถอนได้ ส่วนบุคคล และไม่สามารถโอนให้แก่คุณได้ เพื่อใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทและตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

   การส่ง

   คุณรับทราบและตกลงว่าคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความคิด คำติชม หรือข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการของบริษัท ("สิ่งที่ส่งมา") ที่คุณมอบให้บริษัทนั้นไม่เป็นความลับและบริษัท (เช่นกัน ในฐานะผู้ได้รับมอบหมายจากบริษัท) มีสิทธิในการใช้งานและเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ได้ไม่จำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรืออย่างอื่น โดยไม่ต้องรับทราบหรือชดเชยให้กับคุณ

   กิจกรรมต้องห้าม

   คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ เว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อการใช้งานส่วนตัวของผู้ใช้เท่านั้นและ mห้ามใช้ในความเกี่ยวข้องกับความพยายามทางการค้าใดๆ ยกเว้นที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดยบริษัทโดยเฉพาะ กิจกรรมต้องห้ามรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

   • ก. การดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือรวบรวม การรวบรวม การรวบรวม ฐานข้อมูล หรือไดเรกทอรี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
   • ข. การใช้บริการของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการรวบรวมชื่อผู้ใช้และ/หรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์
   • ค. มีส่วนร่วมในการกำหนดกรอบหรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต
   • ง. ใช้ข้อมูลใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์เพื่อติดต่อ โฆษณา ร้องขอ หรือขายให้กับผู้ใช้รายใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างชัดแจ้ง
   • จ. มีส่วนร่วมในการใช้งานระบบอัตโนมัติ เช่น การใช้สคริปต์เพื่อเพิ่มเพื่อน หรือส่งความคิดเห็นหรือข้อความ หรือใช้การทำเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือรวบรวมและดึงข้อมูลที่คล้ายกัน
   • ฉ. ขัดขวาง ขัดขวาง หรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์หรือเครือข่ายหรือบริการที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์
   • ก. พยายามแอบอ้างเป็นผู้ใช้หรือบุคคลอื่น
   • ช. โดยใช้ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้รายอื่น
   • ผม. การใช้บริการของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามแข่งขันกับบริษัทหรือเพื่อให้บริการในฐานะสำนักบริการ
   • จ. ถอดรหัส ถอดรหัส แยกส่วน หรือวิศวกรรมย้อนกลับของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ประกอบด้วยหรือประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่ง
   • ก. พยายามเลี่ยงมาตรการใดๆ ของเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์
   • ล. ก่อกวน สร้างความรำคาญ ข่มขู่ หรือคุกคามพนักงานหรือตัวแทนของบริษัทใด ๆ ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการส่วนใด ๆ ของบริษัทแก่คุณ
   • ม. การลบประกาศลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ จากเนื้อหาของบริษัทใด ๆ และ
   • น. การใช้เว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด
   สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

   เนื้อหาบนเว็บไซต์ (“เนื้อหาของบริษัท”) และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และโลโก้ที่อยู่ในนั้น (“เครื่องหมาย”) เป็นของหรือได้รับอนุญาตจากบริษัท และอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ เนื้อหาของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอร์สโค้ด ฐานข้อมูล ฟังก์ชันการทำงาน ซอฟต์แวร์ การออกแบบเว็บไซต์ เสียง วิดีโอ ข้อความ รูปถ่าย และกราฟิกทั้งหมด กราฟิก โลโก้ การออกแบบ ส่วนหัวของหน้าเพจ ไอคอนปุ่ม สคริปต์ และชื่อบริการทั้งหมดของบริษัทเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าและลักษณะทางการค้าของบริษัท รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าและ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในลักษณะใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนและไม่สามารถคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้ ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท เนื้อหาของบริษัทบนเว็บไซต์มีไว้ให้คุณ "ตามที่เป็น" สำหรับข้อมูลและการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น และไม่สามารถใช้ คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่งต่อ ออกอากาศ แสดง ขาย ได้รับใบอนุญาตหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ห้ามดึงข้อมูลหรือเนื้อหาอื่น ๆ จากเว็บไซต์อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือรวบรวม การรวบรวม การรวบรวม ฐานข้อมูล หรือไดเรกทอรีไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท โดยที่คุณมีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์ คุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัดในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และเนื้อหาของบริษัท และเพื่อดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาของเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัทที่คุณเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมสำหรับคุณเท่านั้น ส่วนบุคคล / การใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งแก่คุณในเว็บไซต์และเนื้อหาและเครื่องหมายของบริษัท หากคุณดาวน์โหลดหรือพิมพ์สำเนาเนื้อหาของบริษัทเพื่อการใช้งานส่วนตัว คุณต้องรักษาลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่อยู่ในนั้น คุณตกลงที่จะไม่หลบเลี่ยง ปิดการใช้งานหรือแทรกแซงคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเว็บไซต์หรือคุณสมบัติที่ป้องกันหรือจำกัดการใช้หรือคัดลอกเนื้อหาของบริษัทใดๆ หรือบังคับใช้การจำกัดการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบริษัทในนั้น

   เว็บไซต์และเนื้อหาของบุคคลที่สาม

   เว็บไซต์มี (หรือคุณอาจถูกส่งผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการของบริษัท) เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ("เว็บไซต์บุคคลที่สาม") ตลอดจนบทความ รูปถ่าย ข้อความ กราฟิก รูปภาพ การออกแบบ เพลง , เสียง, วิดีโอ, ข้อมูล, แอปพลิเคชั่น, ซอฟต์แวร์และเนื้อหาหรือรายการอื่น ๆ belเกิดขึ้นหรือมาจากบุคคลที่สาม ("เนื้อหาของบุคคลที่สาม") เว็บไซต์บุคคลที่สามและเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวไม่ได้ถูกตรวจสอบ ตรวจสอบ หรือตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความสมบูรณ์โดยเรา และเราไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เข้าถึงผ่านเว็บไซต์หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่โพสต์ พร้อมใช้งานผ่านหรือ ติดตั้งจากเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา ความถูกต้อง ความขุ่นเคือง ความคิดเห็น ความน่าเชื่อถือ แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายอื่น ๆ ของหรือมีอยู่ในเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สาม การรวม เชื่อมโยง หรืออนุญาตให้ใช้หรือติดตั้งเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความถึงการอนุมัติหรือการรับรองโดยเรา หากคุณตัดสินใจที่จะออกจากเว็บไซต์และเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือใช้หรือติดตั้งเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง และคุณควรตระหนักว่าข้อกำหนดและนโยบายของเราไม่ได้บังคับใช้อีกต่อไป คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ใด ๆ ที่คุณนำทางจากเว็บไซต์หรือที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันใด ๆ ที่คุณใช้หรือติดตั้งจากเว็บไซต์ การซื้อใดๆ ที่คุณทำผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามจะกระทำผ่านเว็บไซต์อื่นและจากบริษัทอื่น และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นระหว่างคุณและบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

   การจัดการเว็บไซต์

   บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะ:

   • ก. ตรวจสอบเว็บไซต์สำหรับการละเมิดข้อตกลงนี้
   • ข. ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมกับทุกคนที่ละเมิดข้อตกลงนี้ตามดุลยพินิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรายงานผู้ใช้ดังกล่าวต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
   • ค. ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและไม่จำกัดเพียง การแจ้งหรือความรับผิดในการลบออกจากเว็บไซต์หรือปิดการใช้งานไฟล์และเนื้อหาทั้งหมดที่มีขนาดมากเกินไปหรือเป็นภาระต่อระบบของบริษัท และ
   • ง. มิฉะนั้นจะจัดการเว็บไซต์ในลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของบริษัทและผู้อื่น และเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์
   ความเป็นส่วนตัว

   เราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการของบริษัท คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปและประมวลผลในสหรัฐอเมริกา การใช้เว็บไซต์หรือบริการของบริษัทแสดงว่าคุณยินยอมตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัว

   ระยะเวลาและการสิ้นสุด

   ข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณใช้เว็บไซต์หรือเป็นผู้ใช้หรือสมาชิกของเว็บไซต์ ตามความเหมาะสม คุณสามารถยุติการใช้งานหรือการเข้าร่วมได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการยุติบัญชีผู้ใช้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

   โดยไม่มีการจำกัดบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ปฏิเสธการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการของบริษัท โดยไม่มีคำบอกกล่าวหรือความรับผิด หรือโดยไม่มีเหตุผลใดๆ เลย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดการรับรอง การรับประกัน หรือข้อตกลงใดๆ ที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ และบริษัทอาจยุติการใช้งานหรือการเข้าร่วมของคุณในเว็บไซต์และบริการของคุณ โปรไฟล์และเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณโพสต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่มีคำเตือน ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

   เพื่อปกป้องความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และบริการของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการบล็อกที่อยู่ IP บางรายการไม่ให้เข้าถึงบริการเว็บไซต์ของบริษัท

   ข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ที่จำเป็นต้องคงอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดหรือหมดอายุของข้อตกลงนี้ เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดดังกล่าว ให้ถือว่ายังคงอยู่ได้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว< /span>

   การปรับเปลี่ยน

   ตกลง

   บริษัทอาจแก้ไขข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ และข้อตกลงนี้จะสะท้อนให้เห็นบนเว็บไซต์และการแก้ไขจะถูกระบุตามวันที่ คุณตกลงที่จะผูกพันกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงนี้เมื่อคุณใช้บริการของบริษัทหลังจากที่การปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลบังคับ บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการเลือกที่จะแจ้งเตือนผู้ใช้ทั้งหมดที่ดูแลข้อมูลอีเมลของการแก้ไขดังกล่าวโดยใช้อีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ล่าสุด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องทบทวนข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอและให้ข้อมูลติดต่อของคุณเป็นปัจจุบันในการตั้งค่าบัญชีของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลง การแก้ไขข้อตกลงนี้จะมีผลภายในสามสิบ (30) วันหลังจากถูกโพสต์ (หรือหลังจากวิธีการแจ้งอื่น ๆ ที่ใช้โดยบริษัท) แต่จะไม่มีผลย้อนหลัง นอกจากนี้ การแก้ไขที่ทำกับข้อตกลงนี้ที่ใช้กับการระงับข้อพิพาทจะไม่มีผลกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นก่อนวันที่การแก้ไขมีผลบังคับ

   ถึงบริการ

   บริษัทขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ในการแก้ไขหรือยุติบริการของบริษัท (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) ชั่วคราวหรือถาวร โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ คุณตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการของบริษัท

   ข้อพิพาท

   คำถามเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิ์ และการเยียวยาทั้งหมดเกี่ยวกับการกระทำ เหตุการณ์ หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือบริการของบริษัท จะถูกควบคุมและตีความโดยกฎหมายของรัฐนิวยอร์ก ยกเว้นกรณีดังกล่าว กฎการขัดกันของกฎหมายของรัฐ การดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ โดยหรือต่อต้านบริษัทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้และบริการของบริษัท จะถูกดำเนินการในศาลของรัฐบาลกลางหรือของรัฐที่ตั้งอยู่ในหรือในเขตอำนาจศาลเหนือนิวยอร์กเคาน์ตี้ นิวยอร์กเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของบริษัท ตามดุลยพินิจของบริษัท แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการเพื่อขอคำสั่งห้ามเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้หรือเพื่อหยุดหรือป้องกันการละเมิดกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ (หรือสาเหตุของการกระทำที่คล้ายคลึงกัน) ในศาลที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่มีเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ คุณยินยอมที่จะ (และยกเว้นการท้าทายหรือคัดค้าน) เขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีส่วนบุคคลในศาลที่อ้างถึงข้างต้น การบังคับใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศไม่รวมอยู่ในข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบเดียวกัน (Uniform Computer Information Transaction Act - UCITA) ไม่รวมอยู่ในข้อตกลงนี้ ไม่ว่าในกรณีใด การเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินการใดๆ ของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท (รวมถึงการเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของบริษัท) จะไม่เกิดขึ้นมากกว่าสอง (2) ปีหลังจากเหตุแห่งการกระทำเกิดขึ้น

   การแก้ไข

   บางครั้งอาจมีข้อมูลบนเว็บไซต์ที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายบริการ ราคา ความพร้อมจำหน่ายสินค้า และข้อมูลอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อเสนอที่ระบุไว้และแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น (รวมถึงหลังจากส่งคำสั่งซื้อแล้ว)

   ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

   ในการดำเนินการเว็บไซต์ บริษัทไม่ได้รับรองหรือบอกเป็นนัยว่าบริษัทรับรองบล็อกใดๆ หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่มีอยู่หรือเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่โฮสต์บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือที่บริษัทเชื่อว่า บล็อกหรือเนื้อหาของบุคคลที่สามอื่น ๆ ให้ถูกต้อง มีประโยชน์หรือไม่เป็นอันตราย

   ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัท เจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนของบริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการของบริษัท รวมถึงการใช้งานของคุณในที่นี้ ข้อจำกัด การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิด บริษัทไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ และถือว่าไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ (A) ข้อผิดพลาดและในทรัพย์สินทางปัญญา การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในลักษณะใดก็ตามที่เป็นผลมาจากการเข้าถึงและการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา (C) การเข้าถึงหรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราและ/หรือข้อมูลใด ๆ และข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต ในที่นี้ (D) การหยุดชะงักหรือการหยุดชะงักของการถ่ายโอนไปยังหรือจากเว็บไซต์ (E) ข้อบกพร่อง ไวรัส ม้าโทรจัน หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันที่อาจส่งไปยังหรือผ่านเว็บไซต์โดยบุคคลที่สามและ/หรือ ) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาและวัสดุใด ๆ หรือสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาที่โพสต์ ส่ง หรืออื่น ๆ ที่มีอยู่ผ่านทางเว็บไซต์ บริษัทไม่รับประกัน รับรอง รับประกัน หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่โฆษณาหรือเสนอโดยบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ไฮเปอร์ลิงก์ใด ๆ หรือคุณลักษณะในโฆษณาอื่น ๆ เช่นเดียวกับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านสื่อหรือในสภาพแวดล้อมใด ๆ คุณควรใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและข้อควรระวังในการออกกำลังกายตามความเหมาะสม

   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ ทั้งหมดems ที่ใช้หรือมีอยู่ในเว็บไซต์และบริการของบริษัทใดๆ ที่เสนอผ่านเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

   ข้อจำกัดความรับผิด

   ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทหรือกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทจะต้องรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับค่าเสียหายทางอ้อม เป็นผลสืบเนื่อง เป็นแบบอย่าง โดยบังเอิญ ค่าเสียหายพิเศษหรือเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการสูญเสียผลกำไรของคุณ ของเว็บไซต์หรือบริการของบริษัท แม้ว่าบริษัทจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามที่มีอยู่ในที่นี้ ความรับผิดของบริษัทต่อคุณสำหรับสาเหตุใด ๆ ก็ตามและโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการดำเนินการ จะถูกจำกัดจำนวนเงินที่จ่าย หากมี โดยคุณไปยังบริษัทสำหรับบริการดังกล่าว 3 เดือนก่อนที่จะมีการกระทำใดๆ เกิดขึ้น

   กฎหมายของรัฐบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้บังคับใช้กับคุณ การปฏิเสธความรับผิดหรือข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

   หากคุณเป็นผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย คุณสละสิทธิ์ประมวลกฎหมายแพ่งของแคลิฟอร์เนีย 1542 ซึ่งกล่าวว่า: "การเปิดเผยทั่วไปไม่ขยายการเรียกร้องที่เจ้าหนี้ไม่ทราบหรือสงสัยว่ามีอยู่ในช่วงเวลาที่เขาโปรดปราน การดำเนินการตามสัญญา ซึ่งหากทราบโดยเขา จะต้องมีผลกระทบในสาระสำคัญต่อการชำระหนี้ของเขากับลูกหนี้"

   การชดใช้

   คุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และถือบริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทในเครือ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทน หุ้นส่วนและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เป็นอันตรายจากการสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิด การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายตามสมควรซึ่งกระทำโดยบุคคลที่สามเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัทของคุณโดยละเมิดข้อตกลงนี้และ/หรือเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้และ/หรือการละเมิดการรับรองและการรับประกันของคุณ ระบุไว้ข้างต้น โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยค่าใช้จ่ายของคุณในการป้องกันและควบคุมเฉพาะเรื่องใด ๆ ที่คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ บริษัท และคุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือด้วยค่าใช้จ่ายของคุณกับการป้องกันข้อเรียกร้องดังกล่าวของบริษัท บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเรียกร้อง การดำเนินการ หรือการดำเนินการใดๆ ดังกล่าว ซึ่งอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายนี้เมื่อได้รับทราบ

   การกวาดล้าง

   ในบางครั้ง บริษัทอาจทำการชิงโชคเพื่อให้ผู้ชนะได้รับรางวัล การชิงโชคแต่ละรายการมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตนเอง ซึ่งระบุไว้ในกฎอย่างเป็นทางการสำหรับการชิงโชคนั้น

   ประกาศ

   เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน การแจ้งใดๆ ที่ให้กับบริษัทจะต้องส่งอีเมลไปที่การสอบถามทั่วไปโดยใช้แบบฟอร์มการติดต่อของเรา การแจ้งใด ๆ ที่ส่งถึงคุณจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน หรือที่อยู่อื่นตามที่แต่ละฝ่ายอาจระบุ การแจ้งจะถือว่าได้รับ 24 ชั่วโมงหลังจากที่ส่งอีเมล เว้นแต่ฝ่ายส่งจะได้รับแจ้งว่าที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง เราอาจเลือกที่จะส่งคำบอกกล่าวทางไปรษณีย์หรือกระดานสนทนาทั่วไป

   เบ็ดเตล็ด

   ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและบริษัทเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท ความล้มเหลวของบริษัทในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ดำเนินการเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติดังกล่าว ชื่อหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือตามสัญญา ข้อตกลงนี้ดำเนินการในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้อตกลงนี้และบัญชีของคุณอาจไม่ได้รับการมอบหมายโดยคุณหากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา บริษัทอาจมอบหมายสิทธิ์และภาระผูกพันใด ๆ หรือทั้งหมดให้กับผู้อื่นได้ตลอดเวลา บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดำเนินการใดๆ ที่เกิดจากสาเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบริษัท หากบทบัญญัติหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัตินั้นหรือส่วนหนึ่งของบทบัญญัติจะถือว่าแยกออกจากข้อตกลงนี้ และไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่

   ติดต่อเรา

   เพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของบริษัทหรือเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หรือหากข้อร้องเรียนใด ๆ กับเราไม่ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพอใจ และคุณ ถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถติดต่อหน่วยให้ความช่วยเหลือด้านการร้องเรียนของแผนกบริการลูกค้าของ Department of Consumer Affairs เป็นลายลักษณ์อักษรได้ที่ 400 "R" Street, Sacramento, California 95814 หรือทางโทรศัพท์ที่ 1-916-445-1254

   คริกเลอร์
   • 1 ถนนเวสต์ 58
   • นนิวยอร์ก, นิวยอร์ก 10019

   อีเมล: คำถามทั่วไปเกี่ยวกับแบบฟอร์มการติดต่อของเรา

   คริกเลอร์
   • อุนเทอร์ เดน ลินเดน 77
   • เยอรมนี 10117 เบอร์ลิน

   อีเมล: คำถามทั่วไปเกี่ยวกับแบบฟอร์มการติดต่อของเรา