Podmienky

Stránky Podmienky Názov Podmienky Obsah

KRIGLER

Autorské práva © Krigler 2022, všetky práva vyhradené

Zásielky a dodávky sa uskutočňujú iba počas pracovných dní. Po prijatí objednávky počkajte na spracovanie 3 až 5 pracovných dní. Objednávky odosielame každý štvrtok.

Nemôžeme odoslať do P.O. BOXES, ďakujeme za pochopenie.

Doručenie v USA:

 • Feddex pre akékoľvek objednávky. Všetky objednávky sú odosielané so sledovacím číslom a automaticky pridávame možnosť Priamy podpis. Ak si želáte dostať balík bez podpisu, nezabudnite to uviesť pri zadávaní objednávky v časti Komentár.
 • K dispozícii je aj Fedex Express (kontaktujte nás info@krigler.com) – príplatok.

Doručenie do zvyšku sveta:

 • Fedex.
ZMLUVA O PODMIENKACH POUŽÍVANIA

Táto zmluva o podmienkach používania (ďalej len „zmluva“) predstavuje právne záväznú dohodu uzatvorenú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu („používateľ“ alebo „vy“) a spoločnosťou Krigler a jej pridruženými spoločnosťami (spoločne , „Spoločnosť“ alebo „my“ alebo „nás“ alebo „náš“) týkajúce sa vášho prístupu a používania http://www.krigler.com , ako aj akákoľvek iná mediálna forma alebo mediálny kanál, ktorý s ňou súvisí alebo je s ňou spojený (spoločne „webová lokalita“). Webová stránka umožňuje používateľom nakupovať parfumy a súvisiace produkty a pristupovať k rôznym súvisiacim informáciám („služby spoločnosti“). Služby spoločnosti sú hosťované v Spojených štátoch.

Všetci používatelia, ktorí sú neplnoletí v jurisdikcii, v ktorej majú bydlisko (vo všeobecnosti mladší ako 18 rokov), sa nemôžu zaregistrovať na webovej lokalite ani používať služby webovej lokality.

SÚHLASÍTE A SÚHLASÍTE S TÝMTO ZMLUVOM POTVRDENÍM TAKÉHOTO PRIJATIA POČAS PROCESU REGISTRÁCIE (AK JE TO POTREBNÉ) A TIEŽ S TÝM, ŽE BUDETE STRÁNKU POKRAČOVAŤ V POUŽÍVANÍ. AK NESÚHLASÍTE S DODRŽIAVANÍM TEJTO ZMLUVY ALEBO S ÚPRAVAMI, KTORÉ MÔŽE SPOLOČNOSŤ V TEJTO ZMLUVE V BUDÚCNOSTI UROBIŤ, NEPOUŽÍVAJTE SLUŽBY SPOLOČNOSTI ANI WEBOVÚ STRÁNKU, NEPOUŽÍVAJTE, NEPRESTUPŇUJTE ANI V ICH NEPRÍSTUPUJTE.

VYHLÁSENIA POUŽÍVATEĽOV

Pokiaľ ide o vašu registráciu

Používaním služieb spoločnosti vyhlasujete a zaručujete, že:

a. všetky registračné informácie, ktoré odošlete, sú pravdivé a presné;
  b. budete zachovávať presnosť takýchto informácií;
   c. svoje heslo budete uchovávať v tajnosti a budete zodpovedať za každé použitie svojho hesla a účtu;
   d. nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko; a
   e. vaše používanie Služieb spoločnosti neporušuje žiadny príslušný zákon ani nariadenie.

   Súhlasíte tiež s tým, že: (a) poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, ako to vyžaduje registračný formulár webovej stránky, a (b) budete udržiavať a okamžite aktualizovať registračné údaje, aby boli pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, alebo má Spoločnosť dôvodné podozrenie, že takéto informácie sú nepravdivé, nepresné, nie aktuálne alebo neúplné, Spoločnosť má právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek a všetko súčasné alebo budúce používanie webovej stránky (alebo akejkoľvek jej časti).

   SOFTWARE

   Služby spoločnosti môžu zahŕňať softvér na použitie v súvislosti so službami spoločnosti. Ak je k takémuto softvéru pripojená licenčná zmluva s koncovým používateľom („EULA“), vaše používanie softvéru sa bude riadiť podmienkami tejto zmluvy EULA. Ak takýto softvér nie je sprevádzaný zmluvou EULA, potom vám spoločnosť udeľuje nevýhradnú, odvolateľnú, osobnú a neprenosnú licenciu na používanie takéhoto softvéru výlučne v spojení so službami spoločnosti av súlade s týmito podmienkami používania.

   PRÍSPEVKY

   Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie o webovej lokalite alebo službách spoločnosti (ďalej len „príspevky“), ktoré poskytnete spoločnosti, nie sú dôverné a spoločnosť (rovnako ako ktorýkoľvek zástupca spoločnosti) bude mať nárok na neobmedzené používanie a šírenie týchto príspevkov na akýkoľvek účel, komerčný alebo iný, bez potvrdenia alebo kompenzácie pre vás.

   ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

   Na webovú stránku nesmiete pristupovať ani ju používať na iný účel, než na ktorý ju spoločnosť sprístupňuje. Webová stránka je určená len na osobné použitie používateľov a nesmie sa používať v súvislosti s akýmkoľvek komerčným úsilím okrem tých, ktoré sú špecificky schválené alebo schválené spoločnosťou. Zakázaná činnosť zahŕňa, ale nie je obmedzená na:

   • a. systematické získavanie údajov alebo iného obsahu z webovej lokality na vytvorenie alebo zostavenie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného povolenia od spoločnosti;
   • b. akékoľvek neoprávnené používanie Služieb spoločnosti vrátane zhromažďovania používateľských mien a/alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely odosielania nevyžiadaných e-mailov;
   • c. zapájanie sa do neoprávneného rámcovania alebo odkazovania na webovú stránku;
   • d. používanie akýchkoľvek informácií získaných z webovej lokality na kontaktovanie, inzerciu, vyžiadanie alebo predaj akéhokoľvek používateľa bez jeho predchádzajúceho výslovného súhlasu;
   • e. zapojenie sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, ako je napríklad používanie skriptov na pridávanie priateľov alebo odosielanie komentárov či správ, alebo používanie akéhokoľvek dolovania údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov;
   • f. zasahovanie, narúšanie alebo vytváranie neprimeranej záťaže na webovej lokalite alebo v sieťach alebo službách pripojených k webovej lokalite;
   • g. pokus vydávať sa za iného používateľa alebo osobu;
   • h. pomocou používateľského mena iného používateľa;
   • i. používanie Služby spoločnosti ako súčasť akéhokoľvek úsilia konkurovať spoločnosti alebo poskytovať služby ako servisná kancelária;
   • j. dešifrovanie, dekompilácia, rozklad alebo spätné inžinierstvo akéhokoľvek softvéru, ktorý tvorí alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí časť webovej stránky;
   • k. pokus o obídenie akýchkoľvek opatrení webovej lokality, ktorých cieľom je zabrániť alebo obmedziť prístup na webovú lokalitu alebo akúkoľvek časť webovej lokality;
   • l. obťažovanie, obťažovanie, zastrašovanie alebo vyhrážanie sa zamestnancom alebo agentom spoločnosti zapojeným do poskytovania akejkoľvek časti služieb spoločnosti;
   • m. odstránenie oznámenia o autorských právach alebo iných vlastníckych právach z akéhokoľvek obsahu spoločnosti; a
   • n. používanie webovej stránky spôsobom, ktorý nie je v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi.
   PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

   Obsah na Webovej lokalite („Obsah spoločnosti“) a ochranné známky, servisné značky a logá v nej obsiahnuté („Značky“) sú vo vlastníctve alebo na základe licencie spoločnosti a podliehajú autorským právam a iným právam duševného vlastníctva podľa amerických a zahraničných zákonov a medzinárodných dohovorov. Obsah spoločnosti zahŕňa, bez obmedzenia, všetok zdrojový kód, databázy, funkcie, softvér, návrhy webových stránok, zvuk, video, text, fotografie a grafiku. Všetka grafika, logá, dizajny, hlavičky stránok, ikony tlačidiel, skripty a názvy služieb sú registrované ochranné známky, ochranné známky podľa zvykového práva alebo obchodné oblečenie Spoločnosti v USA a/alebo iných krajinách. Ochranné známky a obchodné oblečenie spoločnosti sa nesmú používať, a to ani ako súčasť ochranných známok a/alebo ako súčasť názvov domén, v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zmätok, a nemožno ich kopírovať, napodobňovať ani používať. , úplne alebo čiastočne bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Obsah spoločnosti na webovej lokalite sa vám poskytuje „TAK, AKO JE“, len pre vašu informáciu a osobné použitie a nesmie sa používať, kopírovať, reprodukovať, distribuovať, prenášať, vysielať, zobrazovať, predávať, licencovať ani inak využívať na žiadne iné účely. bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných vlastníkov. Systematické získavanie údajov alebo iného obsahu z webovej stránky na priame alebo nepriame vytvorenie alebo zostavenie zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu spoločnosti je zakázané. Za predpokladu, že máte oprávnenie na používanie webovej stránky, je vám udelená obmedzená licencia na prístup a používanie webovej lokality a obsahu spoločnosti a na stiahnutie alebo tlač kópie akejkoľvek časti obsahu spoločnosti, ku ktorej ste riadne získali prístup, a to výlučne pre vašu osobné, nekomerčné použitie. Spoločnosť si vyhradzuje všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na webovej lokalite a obsahu a značkách spoločnosti. Ak si stiahnete alebo vytlačíte kópiu Obsahu spoločnosti pre osobné použitie, musíte si ponechať všetky upozornenia o autorských právach a iných vlastníckych právach, ktoré obsahuje. Súhlasíte s tým, že nebudete obchádzať, deaktivovať alebo inak zasahovať do bezpečnostných funkcií webovej lokality alebo funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu spoločnosti, alebo presadzovať obmedzenia používania webovej lokality alebo obsahu spoločnosti na nej.

   WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN

   Webová lokalita obsahuje (alebo vám môžu byť zaslané prostredníctvom webovej lokality alebo služby spoločnosti) odkazy na iné webové lokality (ďalej len „webové stránky tretích strán“), ako aj články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu , zvuk, video, informácie, aplikácie, softvér a iný obsah alebo položky patriace alebo pochádzajúce od tretích strán (ďalej len „obsah tretích strán“). Takéto webové stránky tretích strán a obsah tretích strán neskúmame, nemonitorujeme ani nekontrolujeme z hľadiska presnosti, vhodnosti alebo úplnosti a nezodpovedáme za žiadne webové stránky tretích strán, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom webovej lokality, ani žiadny obsah tretích strán uverejnený na, dostupný prostredníctvom alebo nainštalovaný z webovej lokality, vrátane obsahu, presnosti, urážok, názorov, spoľahlivosti, postupov ochrany osobných údajov alebo iných zásad alebo pravidiel obsiahnutých na webových lokalitách tretích strán alebo obsahu tretích strán. Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie používania alebo inštalácie akejkoľvek webovej stránky tretej strany alebo akéhokoľvek obsahu tretej strany neznamená ich schválenie alebo schválenie z našej strany. Ak sa rozhodnete opustiť webovú lokalitu a vstúpiť na webové lokality tretích strán alebo použiť či nainštalovať akýkoľvek obsah tretích strán, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste si byť vedomí toho, že naše podmienky a zásady už neplatia. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady, vrátane postupov ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov akejkoľvek webovej lokality, na ktorú prejdete z webovej lokality, alebo týkajúcej sa akýchkoľvek aplikácií, ktoré z webovej lokality používate alebo inštalujete. Akékoľvek nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom webových stránok tretích strán, budú uskutočnené prostredníctvom iných webových stránok a od iných spoločností a spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou.

   SPRÁVA STRÁNKY

   Spoločnosť si vyhradzuje právo, ale nie je povinná:

   • a. monitorovať webovú lokalitu z hľadiska porušovania tejto zmluvy;
   • b. podniknúť príslušné právne kroky proti každému, kto podľa vlastného uváženia poruší túto dohodu, vrátane, bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní;
   • c. podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia upozornením alebo povinnosťou odstrániť z webovej lokality alebo inak zakázať všetky súbory a obsah, ktorých veľkosť je nadmerná alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú systémy spoločnosti; a
   • d. inak spravovať webovú stránku spôsobom určeným na ochranu práv a majetku Spoločnosti a iných osôb a na uľahčenie správneho fungovania webovej stránky.
   SÚKROMIE

   Záleží nám na súkromí našich používateľov. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti. Používaním webovej stránky alebo služieb spoločnosti súhlasíte s prenosom a spracovaním vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických. Používaním webovej lokality alebo služieb spoločnosti vyjadrujete súhlas s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov.

   TERMÍN A UKONČENIE

   Táto zmluva zostáva v plnej platnosti a účinnosti, kým používate webovú stránku alebo ste iným používateľom alebo členom webovej stránky, podľa toho, čo je relevantné. Svoje používanie alebo účasť môžete kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť podľa pokynov na zrušenie používateľských účtov v nastaveniach účtu.

   BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH USTANOVENÍ TEJTO DOHODY, SPOLOČNOSŤ SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZÁKLADE VÝHRADNÉHO UVÁŽENIA SPOLOČNOSTI A BEZ UPOZORNENIA ČI ZODPOVEDNOSTI AKEJKOĽVEK OSOBE ODMIETNUŤ PRÍSTUP A POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY A SLUŽBY SPOLOČNOSTI ALEBO ZA ŽIADNEHO DÔVODU, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO ZÁRUKY OBSAHUJÚCEHO V TEJTO ZMLUVE ALEBO AKÉHOKOĽVEK PRÍSLUŠNÉHO ZÁKONA ALEBO PREDPISU, A VAŠA SPOLOČNOSŤ MÔŽE UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASTI WEICTE PROFIL A AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE KEDYKOĽVEK ZVEREJNILI BEZ UPOZORNENIA, NA VÝHRADNOM UVÁŽENÍ SPOLOČNOSTI.

   V záujme ochrany integrity webovej lokality a služieb spoločnosti si spoločnosť vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zablokovať prístup k službám spoločnosti webovej lokality pre určité adresy IP.

   Akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy, ktoré na splnenie účelov týchto ustanovení musia pretrvať aj po ukončení alebo uplynutí platnosti tejto zmluvy, sa budú považovať za platné tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie týchto účelov.

   MODIFIKÁCIE

   K dohode

   Spoločnosť môže túto zmluvu z času na čas upraviť. Akékoľvek a všetky zmeny tejto zmluvy sa prejavia na webovej lokalite a revízie budú označené dátumom. Súhlasíte s tým, že budete viazaní akýmikoľvek zmenami tejto zmluvy, keď budete používať služby spoločnosti po tom, ako každá takáto úprava nadobudne účinnosť. Spoločnosť sa tiež môže podľa vlastného uváženia rozhodnúť upozorniť všetkých používateľov, u ktorých uchováva e-mailové informácie o takýchto zmenách, prostredníctvom e-mailu na ich naposledy poskytnutú e-mailovú adresu. Je preto dôležité, aby ste si túto Zmluvu pravidelne prezerali a udržiavali svoje kontaktné informácie aktuálne v nastaveniach účtu, aby ste boli informovaní o zmenách. Úpravy tejto zmluvy nadobudnú účinnosť tridsať (30) dní po ich odoslaní (alebo po inom spôsobe oznámenia používanom spoločnosťou), ale nebudú sa uplatňovať spätne. Okrem toho sa úpravy tejto zmluvy vzťahujúce sa na riešenie sporov nevzťahujú na spory vzniknuté pred dátumom účinnosti úpravy.

   Do služieb

   Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť alebo prerušiť, dočasne alebo natrvalo, Služby spoločnosti (alebo akúkoľvek ich časť) s upozornením alebo bez neho. Súhlasíte s tým, že spoločnosť nenesie voči vám ani žiadnej tretej strane zodpovednosť za akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo ukončenie služieb spoločnosti.

   SPORY

   Všetky otázky práva, práv a nápravných opatrení v súvislosti s akýmkoľvek konaním, udalosťou alebo udalosťou vykonanou alebo v súvislosti s touto webovou stránkou alebo službami spoločnosti sa budú riadiť a vykladať zákonom štátu New York, s výnimkou takýchto kolízne normy štátu. Akékoľvek právne kroky akejkoľvek povahy zo strany Spoločnosti alebo proti Spoločnosti vyplývajúce alebo súvisiace v akomkoľvek ohľade s touto Webovou stránkou a službami Spoločnosti budú podané výlučne na príslušné federálne alebo štátne súdy so sídlom alebo s jurisdikciou nad New York County, New York; podlieha však právu Spoločnosti, podľa vlastného uváženia Spoločnosti, podať žalobu s cieľom dosiahnuť súdny príkaz na vynútenie tejto Zmluvy alebo zastaviť alebo zabrániť porušovaniu vlastníckych práv alebo práv tretích strán (alebo akejkoľvek podobnej žalobe) na akomkoľvek príslušnom súde v akejkoľvek jurisdikcii, kde existuje jurisdikcia s ohľadom na používateľa. Týmto súhlasíte s (a vzdávate sa akejkoľvek námietky alebo námietky) osobnej jurisdikcie a miesta konania na vyššie uvedených súdoch. Aplikácia Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je z tejto zmluvy vylúčená. Okrem toho je z tejto zmluvy vylúčená aplikácia zákona o jednotnej transakcii počítačových informácií (UCITA). V žiadnom prípade nesmie byť akýkoľvek váš nárok, konanie alebo konanie súvisiace akýmkoľvek spôsobom s webovou stránkou a/alebo službou spoločnosti (vrátane vašej návštevy alebo používania webovej lokality a/alebo služby spoločnosti) uplatnené viac ako dva (2) rokov po tom, čo sa objavil dôvod konania.

   OPRAVY

   Na webovej lokalite sa občas môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov služieb, cien, dostupnosti a rôznych iných informácií. Spoločnosť si vyhradzuje právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť si vyhradzuje právo odvolať akúkoľvek uvedenú ponuku a opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia (aj po odoslaní objednávky).

   ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

   Prevádzkovaním webovej stránky spoločnosť nevyhlasuje ani nenaznačuje, že spoločnosť podporuje akékoľvek blogy alebo iný obsah tretích strán dostupný na webovej lokalite alebo na ňu odkazovaný, vrátane, bez obmedzenia, obsahu hosteného na webových lokalitách tretích strán, alebo o ktorých sa spoločnosť domnieva blogy alebo iný obsah tretích strán, aby bol presný, užitočný alebo neškodlivý.

   V ÚPLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ, JEJ VEDÚCI, RIADITELIA, ZAMESTNANCI A ZÁSTUPCOVIA ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, V SÚVISLOSTI S WEBOVOU STRÁNKOU A VAŠOU SPOLOČNOSŤOU V SÚVISLOSTI S SLUŽBAMI V SÚVISLOSTI S VAŠIMI SLUŽBAMI OBMEDZENIE, IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁVA. SPOLOČNOSŤ NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI PREHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU TRETEJ STRANY ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK PREPOJENÝCH S TÝMTO WEBOVÝM STRÁNKOM A NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK (A) NIE JE ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK (A) ANI ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK (A) NIE JE ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK (A) ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK (A) ANI ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÝKOĽVEK (AK) OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO ŠKODY NA MAJETKU AKEJKOĽVEK POVAHY, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU A POUŽÍVANIA SLUŽIEB NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY, (C) AKÉHOKOĽVEK NEOPRÁVNENÉHO PRÍSTUPU ALEBO POUŽÍVANIA NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVEROV A/ALEBO AKÝCHKOĽVEK A AKÝCHKOĽVEK OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ/ OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ V TOMTO MNOŽSTVE (D) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO Z NÍ, (E) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJSKÉ KONE ALEBO PODOBNÉ, KTORÉ MÔŽE BYŤ PRENÁŠANÉ NA WEBOVÚ STRÁNKU ALEBO CEZ STRÁNKU AKÚKOĽVEK, A TRETIA STRANA ) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO VYNECHANIE V AKÉKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ČI POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY. SPOLOČNOSŤ NEZARUČUJE, NESCHVAĽUJE, NEZARUČUJE ANI NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU INZEROVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TRETOU STRANOU PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKÝCHKOĽVEK HYPERLINKUJÚCICH WEBOVÝCH STRÁNOK ALEBO UVEDENÝCH V AKÝCHKOĽVEK INÝCH REKLAMÁCH. AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ, MALI BY STE POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A POUŽÍVAJTE OPATRNOSŤ, KDE JE TO VHODNÉ.

   Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek bez upozornenia zmeniť akýkoľvek a všetok obsah, softvér a iné položky používané alebo obsiahnuté na webovej lokalite a akékoľvek služby spoločnosti ponúkané prostredníctvom webovej lokality.

   OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

   V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE SPOLOČNOSŤ ANI JEJ RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÚKOĽVEK NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO TRESTNÉ ŠKODY ZO ŠKODY ZA VAŠE NÁROKY, ZA ŠKODU. WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO SLUŽIEB SPOLOČNOSTI, AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK V TOMTO OPAKU UVEDENOM, ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI VOČI VÁM ZA AKÚKOĽVEK PRÍČINU A BEZ OHĽADU NA FORMU ZÁKONA BUDE VŽDY OBMEDZENÁ NA SUMU, V PRÍPADE, ŽE VAŠA SPOLOČNOSŤ ZAPLATÍ ZA SLUŽBU. 3 MESIACOV PRED AKÝKOĽVEK PRÍČINOU VZNIKNUTIA AKCIEHO KONANIA.

   NIEKTORÉ ŠTÁTNE ZÁKONY NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKOD. AK SA NA VÁS TÝKAJÚ TIETO ZÁKONY, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ DODATOČNÉ PRÁVA.

   AK STE OBYVATEĽOM KALIFORNIE, VZDÁVATE SA ODDIEL 1542 KALIFORNSKÉHO OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA, V ktorom sa uvádza: „VŠEOBECNÉ OPRÁVNENIE SA NEVZŤAHUJE NA NÁROKY, O KTORÝCH VERITEĽ NEVIE ALEBO NEPOZORUJE, ŽE EXISTUJÚ V SVOJOM FAVORATKU VYKONANIE UVOĽNENIA, KTORÉ, AK HO ZNÁ, MUSÍ HMOTNE OVPLYVNIŤ JEHO VYROVNANIE S DLŽNÍKOM.“

   ODŠKODNENIE

   Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodniť a držať spoločnosť, jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti a ich príslušných úradníkov, zástupcov, partnerov a zamestnancov, aby boli neškodní v prípade akejkoľvek straty, škody, zodpovednosti, nároku alebo požiadavky, vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie, ktoré urobila akákoľvek tretia strana v dôsledku alebo vyplývajúce z vášho používania služieb spoločnosti v rozpore s touto dohodou a/alebo vyplývajúce z porušenia tejto zmluvy a/alebo akéhokoľvek porušenia vašich vyhlásení a záruk uvedené vyššie. Bez ohľadu na vyššie uvedené si spoločnosť vyhradzuje právo na vaše náklady prevziať výhradnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú ste povinní odškodniť spoločnosť, a súhlasíte s tým, že budete na svoje náklady spolupracovať pri obhajobe takýchto nárokov spoločnosťou. Spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby vás informovala o každom takomto nároku, akcii alebo konaní, ktoré je predmetom tohto odškodnenia, keď sa o tom dozvie.

   SWEPSTAKES

   Spoločnosť môže z času na čas uskutočniť stávky, ktoré oprávňujú víťazov na ceny. Každá stávka má svoje vlastné zmluvné podmienky, ktoré sú uvedené v oficiálnych pravidlách danej stávky.

   UPOZORNENIA

   Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, akékoľvek oznámenia poskytnuté spoločnosti budú zaslané e-mailom na všeobecné otázky pomocou nášho KONTAKTNÉHO FORMULÁRA. Akékoľvek oznámenia, ktoré vám budú doručené, budú zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli počas procesu registrácie, alebo na inú adresu, ktorú môže každá strana určiť. Oznámenie sa považuje za doručené 24 hodín po odoslaní e-mailu, pokiaľ odosielajúca strana nebude upozornená, že e-mailová adresa je neplatná. Môžeme sa tiež rozhodnúť posielať upozornenia bežnou poštou alebo príspevkami v diskusnom fóre.

   RÔZNE

   Táto zmluva predstavuje celú dohodu medzi vami a spoločnosťou týkajúcu sa používania služieb spoločnosti. Neschopnosť Spoločnosti uplatniť alebo vymáhať akékoľvek právo alebo ustanovenie tejto zmluvy nebude pôsobiť ako vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Názvy oddielov v tejto zmluve slúžia len na uľahčenie a nemajú žiadny právny ani zmluvný účinok. Táto zmluva funguje v plnom rozsahu povolenom zákonom. Túto zmluvu a váš účet nemôžete priradiť bez nášho výslovného písomného súhlasu. Spoločnosť môže kedykoľvek postúpiť akékoľvek alebo všetky svoje práva a povinnosti iným. Spoločnosť nezodpovedá ani neručí za žiadnu stratu, poškodenie, oneskorenie alebo nekonanie spôsobené akoukoľvek príčinou, ktorú Spoločnosť nemôže primerane ovplyvniť. Ak je akékoľvek ustanovenie alebo časť ustanovenia tejto zmluvy nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie alebo časť ustanovenia sa považuje za oddeliteľné od tejto zmluvy a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovení.

   KONTAKTUJTE NÁS

   Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa Služieb spoločnosti alebo získať ďalšie informácie týkajúce sa používania Služieb spoločnosti, kontaktujte spoločnosť, ako je uvedené nižšie, alebo ak niektorá sťažnosť s nami nebude uspokojivo vyriešená, obyvateľ Kalifornie, môžete kontaktovať oddelenie pomoci pri sťažnostiach oddelenia spotrebiteľských služieb ministerstva spotrebiteľských záležitostí písomne ​​na 400 "R" Street, Sacramento, California 95814 alebo telefonicky na čísle 1-916-445-1254.

   Krigler
   • 1 West 58th Street
   • New York, NY 10019

   E-mail: Všeobecné otázky týkajúce sa nášho KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

   Krigler
   • Unter den Linden 77
   • Nemecko, 10117 Berlín

   E-mail: Všeobecné otázky týkajúce sa nášho KONTAKTNÉHO FORMULÁRA